Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 18/03/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 90001800413
Pasta adrese: Vaļņu iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Valsts izglītības attīstības aģentūra, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16-1, 5.stāvs
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Agnese Puķīte
Tālruņa numurs: 67854771
E-pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv Faksa numurs: 67854779
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.viaa.gov.lv/lat/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/

I.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Ekspertu pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vailīguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

11

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Rīga

NUTS kods: LV006

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros

 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Ekspertu pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

73220000-0

Papildu kods (-i)

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 17545.2

Valūta: LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

Valūta: LVL

 

III iedaļa: Procedūra

III.1. procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Atklāta

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

       

Slēgta

Paātrināta sarunu procedūra

   

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Konkursa dialogs

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
VIAA 2012/39 ESF

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2012/S 193-317916 - 06/10/2012 - Paziņojums par līgumu

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2012/S 227-372619 - 24/11/2012 - Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2013/S 031-047663 - 13/02/2013 - Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2013/S 045-071837 - 05/03/2013 - Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

IV iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Betonēšanas tehniķis” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

6

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Valdis Līnis,

Pasta adrese: Anniņmuižas bulvāris 30 - 94

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV – 1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Bruno Otersons,

Pasta adrese: Saulkalne 30-41

Pilsēta/Novads: Salaspils nov.

Pasta indekss: LV - 2121

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Jānis Poikāns,

Pasta adrese: Gregora iela 6-49

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1083

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Arnolds Bruņa,

Pasta adrese: Kooperatīvu šķērsiela 11-89

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV - 4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "RBSSKALS Būvsabiedrība", 40003885939

Pasta adrese: Matrožu iela 15

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1388

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1388

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

2

2

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Betonētājs” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

6

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Valdis Līnis,

Pasta adrese: Anniņmuižas bulvāris 30 - 94

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV – 1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Jānis Poikāns,

Pasta adrese: Gregora iela 6-49

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1083

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Arnolds Bruņa,

Pasta adrese: Kooperatīvu šķērsiela 11-89

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV - 4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "RBSSKALS Būvsabiedrība", 40003885939

Pasta adrese: Matrožu iela 15

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Bruno Otersons,

Pasta adrese: Saulkalne 30-41

Pilsēta/Novads: Salaspils nov., LV - 2121

Pasta indekss: LV - 2121

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1388

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1388

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

5

5

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Lopkopības tehniķis” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

5

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", 40003347699

Pasta adrese: Rīgas iela 34

Pilsēta/Novads: Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.

Pasta indekss: LV - 3018

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ināra Kanska,

Pasta adrese: „Pīlādži”

Pilsēta/Novads: Ikšķiles nov., Tīnūžu pag./Saulesdārzs

Pasta indekss: LV - 5052

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Dzintra Lejniece,

Pasta adrese: Kalna iela 22-10

Pilsēta/Novads: Saldus, Saldus nov.

Pasta indekss: LV - 3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1340

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1340

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

8

8

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Lopkopis” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

6

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Z/S "Robežnieki", 46601012086

Pasta adrese: Dārza 23

Pilsēta/Novads: Svētciems, Salacgrīvas nov.

Pasta indekss: LV - 4033

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", 40003347699

Pasta adrese: Rīgas iela 34

Pilsēta/Novads: Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.,

Pasta indekss: LV - 3018

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Dzintra Lejniece,

Pasta adrese: Kalna iela 22-10

Pilsēta/Novads: Saldus, Saldus nov.

Pasta indekss: LV - 3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1329

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1329

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

12

12

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Lauku tūrisma speciālists” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

7

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Baltic Points", 40103265793

Pasta adrese: Žagatu iela 20-41

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Gundega Ruciņa,

Pasta adrese: „Smiltnieki”

Pilsēta/Novads: Vitrupe, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

Pasta indekss: LV - 4033

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija "Lattūrinfo", 40008015470

Pasta adrese: Rīgas iela 10a

Pilsēta/Novads: Salacgrīva

Pasta indekss: LV - 4033

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1339

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1339

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

14

14

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Noliktavas darbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

6

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Gaida Jonāse,

Pasta adrese: „Klētnieki”

Pilsēta/Novads: Straupes pag., Pārgaujas nov.

Pasta indekss: LV - 4152

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ineta Pelše,

Pasta adrese: Skultes iela 15-75

Pilsēta/Novads: Skulte, Mārupes novads

Pasta indekss: LV - 2108

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Kirils Simakovs,

Pasta adrese: Taisnā iela 43

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1063

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Māris Vilcāns,

Pasta adrese: Paegļu iela 8

Pilsēta/Novads: Rāmava, Ķekavas novads

Pasta indekss: LV - 2111

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Olga Glušaņina,

Pasta adrese: Nīcgales iela 48-52

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1035

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1390

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1390

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

15

15

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Loģistikas darbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

5

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ineta Pelše,

Pasta adrese: Skultes iela 15-75

Pilsēta/Novads: Skulte, Mārupes novads

Pasta indekss: LV - 2108

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Kirils Simakovs,

Pasta adrese: Taisnā iela 43

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1063

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Jurijs Arhipovs,

Pasta adrese: Maskavas iela 266/1, dz.50

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1057

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Māris Vilcāns,

Pasta adrese: Paegļu iela 8

Pilsēta/Novads: Rāmava, Ķekavas novads

Pasta indekss: LV - 2111

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Olga Glušaņina,

Pasta adrese: Nīcgales iela 48-52

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1035

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1400

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1400

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

24

24

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesijas standarta „Komercdarbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

10

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Gaida Jonāse,

Pasta adrese: „Klētnieki”

Pilsēta/Novads: Straupes pag., Pārgaujas nov.

Pasta indekss: LV - 4152

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Anita Pāvula,

Pasta adrese: Gaujas iela 24-13

Pilsēta/Novads: Madona, Madonas nov.

Pasta indekss: LV - 4801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Baltic Points", 40103265793

Pasta adrese: Žagatu iela 20-41

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ilga Lipšāne,

Pasta adrese: Baltezera iela 7-23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ina Ilmaste,

Pasta adrese: Cēsu iela 50-1

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV - 4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1308

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1308

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

26

26

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesionālo kvalifikācijas pamatprasību „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

8

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Anita Pāvula,

Pasta adrese: Gaujas iela 24-13

Pilsēta/Novads: Madona, Madonas nov.

Pasta indekss: LV - 4801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Gaida Jonāse,

Pasta adrese: „Klētnieki”

Pilsēta/Novads: Straupes pag., Pārgaujas nov.

Pasta indekss: LV - 4152

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Māris Bērziņš,

Pasta adrese: Avotu iela 21

Pilsēta/Novads: Cēsis

Pasta indekss: LV - 4101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ina Ilmaste,

Pasta adrese: Cēsu iela 50-1

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV - 4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Latvijas Tirgotāju asociācija, 40008042591

Pasta adrese: Bruņinieku iela 12-9

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1354.3

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1354.3

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

27

27

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesionālo kvalifikācijas pamatprasību „Rūpniecības komercdarbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

12

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Anita Pāvula,

Pasta adrese: Gaujas iela 24-13

Pilsēta/Novads: Madona, Madonas nov.

Pasta indekss: LV - 4801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Māris Bērziņš,

Pasta adrese: Avotu iela 21

Pilsēta/Novads: Cēsis

Pasta indekss: LV - 4101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Z/S "Robežnieki", 46601012086

Pasta adrese: Dārza 23

Pilsēta/Novads: Svētciems, Salacgrīvas nov.

Pasta indekss: LV - 4033

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ilga Lipšāne,

Pasta adrese: Baltezera iela 7-23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Inga Birzniece,

Pasta adrese: Kristapa iela 18-28

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1046

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1346.3

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1346.3

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

28

28

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesionālo kvalifikācijas pamatprasību „Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

7

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Dina Lilisone,

Pasta adrese: Saulkalnes iela 5-14

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Daina Ābola,

Pasta adrese: "Dreimaņi”

Pilsēta/Novads: Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov.

Pasta indekss: LV - 4852

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Māris Bērziņš,

Pasta adrese: Avotu iela 21

Pilsēta/Novads: Cēsis

Pasta indekss: LV - 4101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Baltic Points", 40103265793

Pasta adrese: Žagatu iela 20-41

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Agnese Rozentāle,

Pasta adrese: Līdes 7

Pilsēta/Novads: Berģi, Garkalnes nov.

Pasta indekss: LV - 1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1348.3

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1348.3

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

29

29

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesionālo kvalifikācijas pamatprasību „Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

7

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ilze Mūrniece,

Pasta adrese: Artilērijas iela 9-19

Pilsēta/Novads: Jūrmala

Pasta indekss: LV – 2011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Baltic Points", 40103265793

Pasta adrese: Žagatu iela 20-41

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Gundega Ruciņa,

Pasta adrese: „Smiltnieki”

Pilsēta/Novads: Vitrupe, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

Pasta indekss: LV - 4033

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Laura Zamuele,

Pasta adrese: „Pļevnas”

Pilsēta/Novads: Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

Pasta indekss: LV - 2160

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija "Lattūrinfo", 40008015470

Pasta adrese: Rīgas iela 10a

Pilsēta/Novads: Salacgrīva

Pasta indekss: LV - 4033

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1288

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1288

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:Līguma Nr.

Daļas Nr.

30

30

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Eksperti profesionālo kvalifikācijas pamatprasību „Agrārā sektora komercdarbinieks” izstrādei

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

12/03/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

9

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: IK "Egita Sudakova", 41202020164

Pasta adrese: Vītolu iela 20

Pilsēta/Novads: Talsi

Pasta indekss: LV - 3201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Māris Bērziņš,

Pasta adrese: Avotu iela 21

Pilsēta/Novads: Cēsis

Pasta indekss: LV - 4101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Z/S "Robežnieki", 46601012086

Pasta adrese: Dārza 23

Pilsēta/Novads: Svētciems, Salacgrīvas nov.

Pasta indekss: LV - 4033

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Ina Ilmaste,

Pasta adrese: Cēsu iela 50-1

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV - 4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Iveta Jurkeviča,

Pasta adrese: „Jauneglītes”

Pilsēta/Novads: Limbažu nov., Skultes pag.

Pasta indekss: LV - 4025

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1326.3

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1326.3

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta


Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:V iedaļa: Papildu informācija

V.1. līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS SAVIENĪBAS fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
ESF - Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Pretendentu piedāvātā līgumcena ir piedāvātā cena par ekspertu pakalpojumu viena profesiju standarta/profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei.

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720
Saistītie paziņojumi

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem
Paziņojums par līgumu