Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Publicēšanas datums: 25/11/2011

1. Finansējuma saņēmējs: SIA "S.Kalni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 41503039312

Adrese: "Krastmalas", Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5474

Tālruņi: +371-29486861 Fakss: +371-

Kontaktpersona: Arturs Āboliņš, prokūrists, abolinsa@gmail.com

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Savienotas divas lopu novietnes, 2.kārta ar aprīkojumu
3. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Liepziedi", Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/12/2013
4. Cenas veidošanās rādītāji: Cenā ietilpst piegādes izmaksas; Cenai jābūt norādītai ar un bez PVN;
5. Prasības piedāvājuma noformējumam: Piedāvājums sagatavots datorrakstā. Iesniegta būvniecības tāme divu Lopu novietņu būvniecībai (II kārtas). Piedāvājumā norādāma būvniecības adrese, reģistrācijas numurs.
6. Piedāvājumi jāiesniedz: "Krastmalas", Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474
 līdz 16/12/2011 plkst. 17:00
 Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 01/07/2012
7. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties

"Krastmalas", Šēderes pagasts, Ilūkstes novads
  no 28/11/2011 līdz 16/12/2011 no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00

vai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.

8. Citas ziņas: SIA "S.Kalni" ar šo norāda un informē par sekojošiem nosacījumie, kas tiks ietverti būvniecības līgumā: 1) samaksa par būvniecības pakalpojumiem tiks veikta daļās, bez avansa maksājuma: 2) 80% no būvniecības tāmē norādītās kopsummas būvnieks saņem pa posmiem saskaņā ar lokālo tāmi, kurā ir norādīti darbu psomi un pēc katra darba posma tiek parakstīts attiecīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akts līdz objketa gala nodošanas-pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai; 3) 20% būvnieks saņem, kad objekts nodots Ilūkstes novada būvvaldē un saņemti visi nepieciešamie dokumenti; 4) Par jebkādiem neparedzētiem un tāmē neiekļautiem darbiem, ja tādi būvniecības gaitā rodas visu atbildību uzņemas būvnieks. Ja Pasūtītājs - SIA "S.Kalni" nepiekrīt būvnieka papildus (ārpus apstiprinātās tāmes) norādītajiem darbiem un izmaksām, būvniekam ir jānodod Objekts - savienotas divas lopu novietnes, 2.kārta ar aprīkojumu saskaņā ar sākotnējo izmaksu tāmi; 5) Būvniekam jāpiedāvā termiņi katras tekošās tāmes darbu izpildei, ja šie termiņi tiek kavēti vairāk par 1 mēnesi, SIA "S.Kalni" var vienpusēji atkāpties no līguma, iepriekš par to rakstiski informējot būvnieku, kā arī šādā gadījumā būvniekam nav tiesības saņemt kompensāciju par padarīto un/vai iesākto darbu.
Uzaicinājuma nosūtīšanas datums: 24/11/2011
Ziņas sagatavoja: Arturs āboliņš, prokūrists